Ogólny regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Definicje

WIP Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, Nr rejestrowy BDO: 000008579; e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 22 518 29 29.
Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę na świadczenie lub sprzedaż przez WIP Produktu.
Produkt towar lub usługa świadczona lub sprzedawana przez WIP.
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań WIP wobec Klientów jest niniejszy regulamin wraz z załącznikami, oferta WIP przyjęta przez Klientów oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Do umów zawartych pomiędzy WIP a Klientami zastosowanie mają tylko te szczegółowe regulaminy produktowe stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu (wskazane w Rozdziale II poniżej), w zakresie których Klient zawarł z WIP umowę na związany z nimi Produkt.
 3. W przypadku sprzeczności postanowień szczegółowych regulaminów produktowych z niniejszym regulaminem, zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. W zakresie w jakim postanowienia oferty WIP przyjętej przez Klienta byłyby sprzeczne z niniejszym ogólnym regulaminem lub szczegółowym regulaminem produktowym, zastosowanie mają postanowienia tej oferty.
  • Rozdział II
  • Załączniki do regulaminu – szczegółowe regulaminy produktowe
 5. Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią wskazane poniżej szczegółowe regulaminy produktowe, tj.:
  1. Regulamin odpłatnych Serwisów spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  2. Regulamin odpłatnych Czasopism spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  3. Regulamin odpłatnych książek, ebooków, kalendarzy spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  4. Regulamin odpłatnych szkoleń internetowych spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  5. Regulamin bezpłatnych e-letterów spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  6. Regulamin bezpłatnych ebooków i broszur spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  7. Regulamin bezpłatnych szkoleń internetowych spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
  8. Regulamin odpłatnych e-letterów spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  9. Regulamin internetowych forów dyskusyjnych spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
  10. Regulamin programu lojalnościowego Klub Profesjonalnych Księgowych spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
  11. Regulamin platformy szkoleniowej Educado Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
  • Rozdział III
  • Zmiany regulaminu
 6. WIP zastrzega sobie prawo uzupełniania regulaminu o nowe szczegółowe regulaminy produktowe dotyczące nowych produktów jakie będzie świadczyła lub sprzedawała. Zmiany takie nie stanowią podstawy do rozwiązania lub wypowiedzenia umów zawartych z WIP.
 7. Nie stanowią podstawy do rozwiązania lub wypowiedzenia umów zawartych z WIP zmiany regulaminu i jego załączników, które nie wpływają na zakres praw lub obowiązków Klientów.
 8. W przypadku zmian w danym szczegółowym regulaminie produktowym, odbywać się to będzie na zasadach określonych w takim szczegółowym regulaminie produktowym, przy czym do zmian takich ma zastosowanie pkt 6 powyżej.
  • Rozdział IV
  • Postanowienia końcowe
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje w zakresie umów zawartych pomiędzy Klientami a WIP od dnia 24 lutego 2021 r.
 10. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili m.in. ze strony www.wip.pl Regulamin można także uzyskać kontaktując się z WIP pod danymi teleadresowymi wskazanymi w definicjach do niniejszego regulaminu.